Samarbejdet med Danmission er ophørt

Af Arne Nielsen, RD

På grund af at samarbejdet mellem Danmission og House of Care i Cambodja er ophørt ved årsskiftet 2012/2013, har Danmission og Y’s Men Region i Danmark i gensidig forståelse, valgt at afslutte samarbejdet om House of Care projektet, der er en del Region Danmarks regionsprojekt 2012-2013.
Det er med beklagelse, at samarbejdet om vores regionsprojekt til 600.000 kr. til House of Care ikke kunne afsluttes på grundlag af den af indgåede samarbejdsaftale med Danmission. 
Den opståede situation mellem Danmission og House og Care har Region Danmark ikke haft nogen indflydelse på. Den er opstået af forskellige interne årsager mellem de to parter. Økonomisk er det godtgjort, at Danmission har afregnet godt 400.000 kr. til House of Care, som  Region Danmark vil udbetale til Danmission.

Region Danmark og Danmission har aftalt, at begge parter fremadrettet er positive over for hinanden i omtale, og afbrydelsen af samarbejdet om House of Care udelukker ikke et fremtidigt samarbejde.

I Region Danmark vil vi nu se fremad, og det er planen at indgå i et direkte samarbejde mellem Y’s Men Region i Danmark og House of Care, med Bodil og Jørgen Lindgaard, Bjerringbro YMC og Inger og Svend Aage Hansen, Alssund YMC som tovholdere og bindeled mellem Region  Danmark og House of Care.
De var alle fire med på Bodil og Jørgens tur til Cambodja i februar/marts i år. Her besøgte de flere afdelinger af House of Care, og de kan sammen med de øvrige deltagere på turen kun udtrykke stor tilfredshed og glæde over Region Danmark projektet House of Care.

Afregning. Da det også er godtgjort, at det afregnede beløb med Danmission er anvendt på retmæssig måde til projektet, er Region i Danmark ikke betænkelige ved at fuldføre projektet direkte med House of Care med de nævnte tovholderes fremtidige tilsyn.

Fortsat støtte.  Vi håber derfor, selv om vi gerne havde været denne kedelige ændring foruden, at klubberne fortsat vil støtte dette års regionsprojekter i Boba, Europæisk KFUM og House of Care, så vi når vores mål på 1.260 millioner kr.

På hjemmesiden vil der løbende, når der er nyt om projekt House of Care, blive informeret herom.
Fremadrettet er man også velkommen til at kontakte Jørgen Lindegaard (Bjerringbro YMC) og Svend Aage Hansen (Alssund YMC) samt undertegnede.


Nyhedsbrevet sendes til alle Y's Men i Danmark der har en mailadresse.

Hent en samlet PDF fil over artiklerne i dette nyhedsbrev hent her >>
--  eller se flere nyheder på www.ysmen.dk --