Det med Gud – men hvordan?

27.09.2017

Af: Ina Andreasen og Suzette Munksgaard CUR, Center for Ungdomsstudier

En gruppe spejdere stimler sammen på gulvet i små grupper omkring ’tankestarteren’ - et stort kvadratisk ark med billeder og spørgsmål centreret omkring ordene ’Tør du? – Frygt ikke!’. KFUM-spejderne har lige forsøgt sig med at ’crowdsurfe’.

Det handler om, at turde stole på, at man bliver grebet af arme i menneskehavet. Lidt ligesom i fortællingen om Jesus, der går på vandet, og Peter, der plumper i med begge ben. Det er en fortælling, der bl.a. handler om at turde - at turde gå ud af sin comfort zone, at turde turde og turde tro.
”Årh – han er modig! Det ved jeg ikke, om jeg turde!” siger en af pigerne spontant og peger på tankestarterens billede med surferen i den store bølge. ”Jeg er ikke bange for noget” siger en dreng. ”Hende der ser bange ud! Hun gemmer sig, - men kigger også ud under puderne!”. En pige peger på et spørgsmål i hjørnet og læser op: ”Hvornår har du sidst været modig?”. Straks går snakken i gang, og alle er ivrige efter at fortælle om dengang, de var modige i forhold til edderkopper, slanger, en mørk kældertrappe, et aftenløb, eller dengang de skulle gå over kirkegården alene. 

Legende let

På en meget enkel måde skaber ’Tankestarteren´ ramme omkring et naturligt samlingspunkt for en fokuseret snak. En leg eller opgave som optakt, en bibelhistorie og selve tankestarteren som er konkret og visuel med billeder, ord og spørgsmål får pludselig startet tankerne og samtalen på en legende, let måde.

”Det med at vi får noget visuelt, er en god måde at starte snakken på. Tak, mod og Gud er nogle store emner, som godt kan være svære lige at sætte ord på. Så sådan en tankestarter, hvor der er nogle billeder og spørgsmål at tage stilling til, det tror jeg er rigtig godt – for både børn og unge… Når de samles om noget konkret, kommer tankerne meget nemmere i gang hos dem, og de tager i højere grad selv ansvar for at få snakken til at køre omkring de store emner(leder i Teenklub, KFUM og KFUK).

Hverdagslivserfaringer

´Tankestarteren´ tager fat i begreber, der på en måde er store og svære at tale om, men på den anden side er tæt forbundet til hverdagen og det almenmenneskelige børne- og ungdomsliv. Med udgangspunkt i emner som tak, frygt og mod sættes kristendommens fortolkningsunivers i spil med hverdagsrelaterede emner. Mange ledere i dag stiller krav og forventninger til, at ´det med Gud´ skal være konkret og hverdagsrelateret og kan kobles til børn og unges hverdagsliv. Det giver også mulighed for, at alle kan deltage og inddrages.

Det er rart, at man til spejder taler om sådan nogle ting. Også i forhold til at kunne sige til forældrene at her tager vi emner op, som f.eks. ‘hvordan er man en god ven?’ og ‘husk at sige tak til hinanden og hjælpe hinanden’: mere end vi bare har det i vores motto – vi gør det rent faktisk også”, siger en leder i De grønne pigespejdere. 

Brug for dialogiske tilgange

Nyere religionspædagogisk forskning viser, at børn og unge forholder sig mere dialogisk end dogmatisk til tro og religiøse emner og at tro udvikles i dialog. Selvom ledere efterspørger andre tilgange til kristendomsformidlingen end den traditionelle, monologiske envejskommunikation, kan det være udfordrende at kaste sig ud i den dialogiske form, hvor man pludselig kan befinde sig på dybt vand i en samtale, man ikke ved hvor ender.

”Det er jo ikke så tit at vi har den slags snakke med spejderne – andet end når der lige kommer noget op – det var fint sådan lige at høre, hvad der rører sig i hovederne på dem. Jeg var overrasket over hvor meget de frygtede…. Ved de der dybere snakke, så får man jo et lidt andet forhold – fordi børnene også tør fortælle nogle ting og bliver mødt af voksne, der tør snakke om det.”  siger en leder hos KFUM-spejderne.

Tør vi indgå i samtalen?

Det kræver mod af både ledere og børn at indgå i eksistentielle, religiøse samtaler, hvor man ikke har alle svarene. Men når en voksen tør spørge ind, også uden at have parate svar, opstår der rum for refleksion - og der gives plads til snakke om emner, som voksne i andre arenaer af børns hverdags- og fritidsliv ikke tør spørge ind til. Når lederen tør dele af egne livsoplevelser og overvejelser, er de på denne måde rollemodeller for den gode samtale og inviterer til at en dybere relation, hvor small talk kan blive til ’deep talk.’

 

2000 styks ’Tankestarter’ er nu på vej ud til spejder- og KFUM og KFUK grupper i hele landet som en afslutning på projektet ’Det med Gud – men hvordan?’. Projektet viser, at hvis voksne ledere vil være betydningsfulde værdiformidlere, er det i høj grad vigtigt, at man tør være rollemodel og indgå i samtale og dialog om relevante livstemaer.

"Hvis vi som frivillige ønsker at være betydningsfulde voksne for børn og unge, gælder det om at finde ud af, hvad der er på spil hos den unge. Både hvad der er på spil i troslivet og i livet som barn og ung. CUR projektet giver os et godt eksempel på, hvordan og hvad der sker, når vi skaber rammer, der inddrager børn og unges tanker og holdninger i vores forkyndelse og aktiviteter. Når vi er opmærksomme på at tage udgangspunkt i hvad, der fylder hos unge, tror jeg, at vi bedre kan koble os på deres tanker og bidrage med relevante og betydningsfulde tros- og hverdagsrelaterede indspark ind i deres liv. "        Birgitte Laier Bitsch (KFUM og K´s udvalg for Uddannelse og Udvikling).

 

”CUR projektet er berigende for KFUM og KFUK, fordi det har fokus på ledere og lederes arbejde med det at tale om ’det med Gud’ med børn og unge. I denne proces er det blevet tydeligt for mig, hvor vigtigt det er, at vi som frivillige og ledere er bevidste om og helt skarpe på, hvad den grundlæggende intention er med vores foreningsarbejde. Vi skal som ledere og frivillige vide hvorfor og hvad det er vi vil med vores KFUM og KFUK arbejde”. Brian Jørgensen, (KFUM og KFUK´s kristendomsudvalg)

 

Det med Gud – men hvordan?
Projektet ’Det med Gud - men hvordan?’ er et metodeudviklingsprojekt, støttet af Y´s Men Region Danmark. CUR, Center for Ungdomsstudier, har arbejdet med værdi- og kristendomsformidling i de 4 børne- og ungdomsorganisationer (De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne, FDF og KFUM og KFUK) med fokus på, hvordan værdier og kristendom formidles i værdibårne organisationer.

Se evt. mere om projektet på www.cur.nu